Live

CONCURSURI

”Radio ZU te trimite la cele mai tari concerte – VARA ASTA ESTE ZU” - JESSIE J

În cadrul acestui concurs, premiile sunt 10 Bilete VIP in cadrul concertului Jessie J din 28 iulie, de pe plaja H2O din Mamaia, cate 2 pentru fiecare castigator/concurs care contin:
- acces concert in zona special amenajata, aproape de scena
- protocol

Regulamentul concursului
Regulament concurs “Radio ZU te trimite la cele mai tari concerte – VARA ASTA ESTE ZU”

Perioada campaniei:  20 iulie – 26 iulie 2012
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Organizatorul concursului “Radio ZU te trimite la cele mai tari concerte – VARA ASTA ESTE ZU” este S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului  nr. 44A, etaj 4,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand cod fiscal RO 15081313, cont nr. RO91BRDE 450S V009 9637 4500  deschis la   BRD GSG SMCC, legal reprezentata de doamna Elena Rodica Minculescu – Director General.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, de a opri Concursul in orice moment al acestuia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.
Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare. 
 
SECTIUNEA 2. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul  “Radio ZU te trimite la cele mai tari concerte – VARA ASTA ESTE ZU” se desfasoara, pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 20-26 iulie 2012 in intervalul orar 19:00 – 24:00, prin intermediul postului de radio “Radio ZU”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
 
La concursul “Radio ZU te trimite la cele mai tari concerte – VARA ASTA ESTE ZU” poate participa orice persoana fizica,rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), ce are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.  

Nu pot participa la aceasta promotie angajatii postului de radio “Radio ZU”, ai oricarei agentii implicate in implementarea si dezvoltarea acestui concurs precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).
Pentru a participa la acest concurs, participantii trebuie sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Concursului.
 
 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE INSCRIERE SI DESFASURAREA A CONCURSULUI
Pentru a se inscrie la Concurs, participantii trebuie sa:
       -      Sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei Promotionale;
-          Sa asculte Radio ZU in intervalul de concurs.
-          Cand aude la radio piesa Price Tag interpretata de Jessie J sa trimita SMS la 1815 (tarif normal – 0.06 Euro, TVA inclus) cu textul solicitat in intervalul de concurs
-          Persoana care a trimis al 10-lea SMS cu textul cerut este considerata castigatoare.
 
SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA:
 
În cadrul acestui concurs, premiile sunt 10 Bilete VIP in cadrul concertului Jessie J din 28 iulie, de pe plaja H2O din Mamaia, cate 2 pentru fiecare castigator/concurs care contin:
- acces concert in zona special amenajata, aproape de scena
- protocol
Castigatorii premiilor vor fi informati in direct, pe postul de radio “Radio ZU” asupra premiului castigat.

SECTIUNEA 6. VALIDAREA CASTIGATORULUI
 
Persoana desemnata castigatoare va fi contactata in timp de cel mult 1 zi lucratoare din data desemnarii acesteia ca si castigatoare, la numarul de telefon de pe care a trimis  mesaj-ul de inscriere in concurs la numarul 1815 .
 
Pentru a fi validat, potentialul castigator desemnat, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa îndeplineasca dreptul de participare stipulat la sectiunea 3;
b.    sa trimita Organizatorului, prin e-mail sau fax, o copie a buletinului/cartii de identitate a castigatorului.
Drept urmare, potentialul castigator desemnat trebuie sa trimita cele specificate anterior, in maxim 3 zile lucratoare din momentul in care au fost informati asupra procedurii de validare (mai exact, din momentul in care au fost contactati de un reprezentant al Organizatorului) la numarul de fax 021/409.19.01 sau la adresa de e-mail [email protected]

Organizatorul nu isi asuma raspunderea :
- in cazul in care  persoana castigatoare nu poate fi contactata telefonic sau pentru cazurile in care persoana castigatoare nu trimite cele solicitate in timpul mentionat mai sus.
- pentru situatiile in care persoana castigatoare nu raspunde la telefon, are telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, nu are semnal la telefon etc, organizatorul va incerca sa apeleze de maxim 3 ori, in zile diferite.

Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de primire a premiului
 
SECTIUNEA 7 . RESPONSABILITATE
 
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.
 
Organizatorul acestui Concurs nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile in care, din motive diverse, cei care doresc nu se pot inscrie. De asemenea, Organizatorul acestui Concurs nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la acest Concurs.
Organizatorul Concursului va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Concurs, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului regulament oficial.
Organizatorul si celelalte entitati implicate în Concurs nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiului nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui regulament oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
Din momentul in care castigatorul semneaza pentru primirea premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.
În cazul în care Organizatorul constata, ulterior  înmânarii premiului, ca Participantiul câstigator nu a îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul regulament oficial, acesta îsi rezerva dreptul de a-i invalida si de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura sau înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestui Concurs.
Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Concurs.
 
SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
 
- situatiile in care castigatorul nu poate fi contactat de catre Organizator din motive independente de acesta
- participantii care au pierdut calitatea de potential castigator sau de castigator, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea premiului pus in joc
- pentru mesajele incomplete, incorecte sau inexacte trimise la numarul de 1815 si nici pentru mesajele trimise in afara perioadei desfasurarii Concursului sau la alt numar decat 1815;
- pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de participare la Concurs, determinate de factori independenti de vointa Organizatorului;
- daca numarul de telefon de pe care este primit un SMS cu “Mesajul de inscriere” nu poate fi identificat (daca mesajul se trimise cu optiunea “numar ascuns”). In acest caz, SMS-ul respectiv nu va putea fi considerat valid si deci nu va putea participa la Concurs;
- daca acelasi SMS este trimis de mai multe ori dintr-o eroare a retelelor de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori;
- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau pentru blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie mobila pe perioadele de trafic intens;
Dovada de expediere de catre participanti a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator. De asemenea, dovada trimiterii de catre participanti a documentelor solicitate in vederea validarii nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator. In ambele cazuri pot exista erori de trimitere, independente de vointa Organizatorului, astfel incat este posibil ca Organizatorul sa nu primeasca SMS-urile sau documentele solicitate. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru astfel de cazuri. 
 
SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
 
Prin inscrierea la Concursul “Radio ZU te trimite la cele mai tari concerte – VARA ASTA ESTE ZU” participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
Prin participarea la Concursul “Radio ZU te trimite la cele mai tari concerte – VARA ASTA ESTE ZU” castigatorii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa postala, numar telefon ) sa fie prelucrate prin intermediul SC Grupul Media Camina SRL, pe parcursul campaniei promotionale 
Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.
SECTIUNEA 10. TAXE
 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.


SECTIUNEA11. LITIGII
 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 
SECTIUNEA 12. INCETAREA CONCURSULUI 
 
Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
 
SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI SI PUBLICAREA DATELOR CASTIGATORILOR
 
Regulamentul concursului  “Radio ZU te trimite la cele mai tari concerte – VARA ASTA ESTE ZU” va fi disponibil gratuit pe : www.radiozu.ro  , pe toata perioada desfasurarii Concursului.
Castigatorul desemnat va fi publicat pe pagina radiozu.ro incepand cu data de 01 iunie 2012 
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar pe perioada promotiei. Orice contestatii facute sau sosite dupa data finala a Concursului, nu vor fi luate in considerare.
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate