Live

CONCURSURI

Câștigă cu CEC Bank la Radio ZU


CEC Bank te preamiază cu 3 trollere Samsonite la Radio ZU.

 
Fii cu urechile pe Morning ZU în data de 3 Octombrie 2022, prinde semnalul de concurs CEC Bank și intră în direct să ne povestești un moment sau o întâmplare care arată că tăticii de fete pot fi cei mai grijulii tătici.
 
Primii 3 ascultători vor fi premiați cu câte un troller Samsonite.
 
Mai multe detalii, în regulament.
Regulamentul concursului
 
 
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Câștigă cu CEC Bank la Radio ZU“
 
SECȚIUNEA 1 - ORGANIZATORI/CONDIȚII GENERALE
Organizatorii concursului “Câștigă cu CEC Bank la Radio ZU” sunt:
CEC Bank, cu sediul în București, Calea Victoriei, Nr. 13, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. J40/155/1997, Cod Unic de Înregistrare 361897, Cod de identificare fiscală RO 361897, Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-046/17.09.1999, cod IBAN - RO38 CECEB 00003 RON00 00001, deschis la CEC BANK S.A., în calitate de Organizator,denumită în continuare“Organizator
și
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social în București, Bd. Ficusului, Nr. 44A, etaj 4, sector 1, adresa de corespondență: Radio ZU, București, Sector 1, DN1 București-Ploiești, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et. 2, înregistrată la Registrului Comerțului sub Nr. J40/13006/2002, având CUI RO15081313, în calitate de Co-organizator, denumită în continuare „Co-organizator”.

Aria de desfășurare a concursului: teritoriul României.

Concursul se va desfășura de către Organizator prin intermediul Co-organizatorului. Concursul se va desfășura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public în acord cu legislația aplicabilă în România pe website-ulwww.radiozu.ro.  

Procedura de derulare a concursului, conform regulilor din prezentul Regulament, aparține Organizatorului, este finală și obligatorie pentru toți participanții.

Participarea la acest concurs implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe sau prelungi concursul în orice moment, anunțând însă publicul în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace media.

 

 

 

SECȚIUNEA 2 - PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul “Câștigă cu CEC Bank la Radio ZU” se va desfășura în data de 3 octombrie 2022, în cadrul programului Morning ZU. Scopul concursului este acela de a promova CEC Bank.
 
SECȚIUNEA 3 - CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS/DESCALIFICARE
Înscrierea la concurs atrage dupa sine acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve a prezentului Regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de către participanți.
La acest concurs poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii concursului, posesoare a unei cărți de identitate valide, cu care își poate dovedi ulterior identitatea precum şi rezidenţa în România.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate de către oricare dintre participanți Organizatorului și/sau Co-organizatorului și documentele puse la dispoziție de către aceștia, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei alte formalități suplimentare față de participanți. Organizatorul și/sau Co-organizatorul își rezervă dreptul de a anula, în mod justificat, orice înscriere care nu respectă cerințele prezentului Regulament.
Participanții la acest concurs au drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumite în cele ce urmează “GDPR”: dreptul de a obține din partea Operatorului confirmarea faptului că acesta prelucrează datele personale, dreptul la rectificarea datelor personale inexacte sau completarea acestora, dreptul la ștergerea datelor personale, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), dreptul de a se adresa justiției. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie folosite de către Organizator/Co-organizator pentru activitățile care implică desfășurarea campaniei cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt prevăzute în secțiunea 9 din prezentul Regulament care descrie desfășurarea concursului.
Câștigătorilor desemnați li se vor prelucra datele cu caracter personal în scopul desfășurării concursului, a atribuirii premiului, a îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului și/sau ale Co-organizatorului. În situația în care câștigătorul refuză să-și dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, în scopurile sus-menționate, premiul nu îi va putea fi oferit.
 
 
 
Conform cerințelor GDPR, Organizatorul și Co-organizatorul, în mod independent unul față de celălalt, în calitate de Operatori, au obligația de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanții în cadrul concursului.
Angajații Organizatorului și ai afiliaților acestuia (inclusiv terții subcontractanți implicați în organizarea și desfășurarea concursului) și ai Co-organizatorului, precum şi membrii familiilor, rudele și afinii acestora până la gradul IV inclusiv, precum și toate celelalte persoane implicate în acest proiect, nu sunt eligibili și nu au dreptul să se înscrie și să participe la concurs.
Pentru identificare și intrarea în posesia premiului, câștigătorii desemnați vor prezenta Organizatorului cartea de identitate.
Prin înscrierea la concurs, fiecare participant garantează:
-   că are deplină și neafectată capacitatea de folosință și exercițiu (conform prevederilor legale aplicabile);
- că are peste 18 ani și este posesor al unui act de identitate valabil.
Participarea la concursul “Câștigă cu CEC Bank la Radio ZU” implică acceptarea ca numele, imaginea, fotografiile și/sau materialele filmate cu câștigătorii să poată fi făcute publice și folosite de către Organizator pentru activitățile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor GDPR, fără niciun fel de pretenții din partea participanților.
SECȚIUNEA 4 - MECANISMUL DE CONCURS
În data de 3 octombrie 2022, realizatorii emisiunii Morning ZU invită ascultătorii să participe la concursul CEC Bank.
Ascultătorii se pot înscrie în concurs trimițând la semnalul realizatorilor Morning ZU un SMS la 1815 (număr cu tarif normal, disponibil în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și Digi) sau mesaj pe WhatsApp la 0747 22 1815, răspunzând provocării lansate de către moderatori.
Realizatorii emisiunii Morning ZU vor alege mai multe mesaje dintre cele primite, pe care le vor citi în direct și dintre care vor alege drept câștigătoare 3 mesaje care li se par cele mai interesante/creative. În cazul în care nu se pot hotărî asupra a doar 3 mesaje, vor decide mesajele câștigătoare prin vot.
Persoanele desemnate în direct la Radio ZU ca fiind câștigătoare vor fi contactate de către Organizator pentru a stabili detaliile de intrare în posesia premiului câștigat.
Mesajele transmise de către participanți vor fi taxate în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute de aceștia.
 
 
 
 
SECȚIUNEA 5 - PREMIILE CONCURSULUI
Premiile acordate în cadrul concursului “Câștigă cu CEC Bank la Radio ZUsunt în număr de 3(trei). Fiecare premiu constă într-un troller Samsonite în valoare de aprox. 400 de lei.
Valoarea totală a premiilor este de aprox. 1200 de lei.
SECȚIUNEA 6 - ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să trimită Co-Organizatorului, în aceeași zi în care a fost anunțat că este câștigator, la adresa de e-mail [email protected], numele, prenumele și numărul de telefon la care poate fi contactat.
Datele transmise de către câștigătorul desemnat Co-organizatorului, respectiv numele, prenumele și numărul de telefon, vor fi trimise de către Co-organizator Organizatorului, urmând ca acesta din urmă să intre în legătură cu fiecare dintre câștigători pentru a stabili condițiile în care vor intra în posesia premiului câștigat.
 
Expedierea premiului către câștigător intră în atribuțiile Co-Organizatorului, aceasta fiind posibilă într-un termen de 30 zile calendaristice de la data la care participantul a fost desemnat câștigător.
 
Câștigătorul nu va putea transfera premiul către o altă persoană și nici nu va putea revendica valoarea acestuia în bani.
 
SECȚIUNEA 7 - TAXE ȘI IMPOZITE
Concursul se desfășoară în acord cu prevederile Codului fiscal, iar în acest sens, dacă va fi cazul, impozitul datorat de către Câștigător, aferent premiului câștigat, va fi reținut la sursă de Organizator din valoarea brută a acestuia. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu premiul acordat sunt în sarcina exclusiva a câștigătorilor.
SECȚIUNEA 8 - OBSERVAȚII
Participanții la concursul “Câștigă cu CEC Bank la Radio ZU” se obligă să respecte prezentul Regulament. În cazul nerespectării prezentului regulament de concurs, premiul câștigat nu se va acorda.
Organizatorul își asumă responsabilitatea în ceea ce privește acordarea și transmiterea premiilor. Prin înscrierea fiecărui participant, Organizatorul și/sau Co-organizatorul dobândesc toate drepturile de publicare a numelui și prenumelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui și prezentare publică a imaginii sale, în orice condiții, fără alte considerații sau plăți.
Organizatorul și/sau Co-organizatorul nu răspund pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrică (ex: oprirea curentului electric având ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobilă (ex: nefuncționarea într-o anumită zonă a țării a rețelei oricăruia dintre operatorii rețelelor de telefonie mobilă având ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet etc. (având ca efect neprimirea mail-urilor expediate către participanți etc).
Organizatorul și/sau Co-organizatorul nu sunt în niciun fel răspunzători pentru felul în care participanții transmit sau completează datele personale (nume, prenume, CNP, telefon, adresa de livrare a premiului și adresa de e-mail) pe oricare dintre documentele încheiate în cadrul concursului. Eventualele reclamații legate de desfășurarea concursului și modul în care sunt acordate premiile vor fi făcute la adresa Organizatorului, cel mai târziu până la încheierea acestuia. Reclamațiile ulterioare termenului prevăzut de Regulament nu vor fi luate în considerare.
Prezentul regulament de participare la concursul “Câștigă cu CEC Bank la Radio ZU” este disponibil gratuit oricărui solicitant la sediul postului „Radio ZU” din București, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod poștal 013685, București, și pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECȚIUNEA 9 - DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atât de către Organizator, cât și de către Co-organizator, aceștia având calitatea de operator de date personale în înțelesul GDPR, conform prezentului Regulament și în raport cu datele cu caracter personal ale participanților la campanie, ce urmează să fie prelucrate de fiecare dintre ei.
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate vor consta în: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de e-mail, adresa de corespondență pentru livrarea premiului.
Datele personale sunt prelucrate în scopul desfășurării campaniei, a atribuirii premiilor, a îndeplinirii obligațiilor legale (de exemplu, prevederile legale în materie financiar-contabilă aplicabile Organizatorului) și a protejării intereselor legitime (asigurarea dreptului la apărare în instanță).
Durata de stocare a datelor cu caracter personal este de 5 ani.
La expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi șterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare și stocare.
În scopul derulării campaniei, Operatorii (individual și/sau în comun) vor lua măsurile necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra următoarelor:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza;
d) existența dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:
a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de intervenție asupra datelor
Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).
 
(4) Dreptul de opoziție
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).
Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:
a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justiției
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul.
Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care consideră că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului și/sau Co-organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise sau în format electronic, după caz, către Organizator sau către Co-organizator.
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa sediului social al Organizatorului sau în format electronic la adresa [email protected].
Cererile adresate Co-organizatorului vor fi transmise la adresa din București, B-dul Ficusului, Nr. 44A, etaj 4 sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal și temeinicia procesării datelor de până în acel moment.
 
SECȚIUNEA 10 - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești din București.
SECȚIUNEA 11 - ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul pe site-ul www.radiozu.ro

Prezentul Regulament a fost încheiat în 2 exemplare astăzi, 28.09.2022.
 
 
ORGANIZATOR  
CEC Bank
 
 
 
 
 
 
CO-ORGANIZATOR
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.
 
 

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate