Live

CONCURSURI

Câștigă cu Traser Gold și Radio ZU

Ascultă Popescu & Cuza în perioada 12 - 14 Februarie și poți câștiga, zilnic, o perecehe de cercei din aur în valoare de 600 lei.

 
Prinde semnalul de concurs "Câștigă cu Traser Gold și Radio ZU" și trimite prin SMS la 1815 (număr cu tarif normal, disponibil în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și Digi) sau pe WhatsApp la 0747 22 1815 mesaj cu răspunsul la provocarea lansată de Popescu și Cuza.
 
Cel mai interesant mesaj este premiat cu o perecehe de cercei din aur de la Traser Gold.
 
Mai multe detalii, în regulament.
Regulamentul concursului
REGULAMENTULCAMPANIEIPUBLICITARE
CastigacuTraserGoldsiRadioZU“
 
 
SECTIUNEA1ORGANIZATORI/CONDITIIGENERALE
Organizatoriicampanieipublicitare“CastigacuTraserGoldsiRadioZU”sunt:
 
LUNAMEDIAADVERTISING SRL, cusediulîn București, Str. Jimbolia,nr 38E, ap 2, camera 1, sectorul 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/2521/22.02.2016, având CUI RO35684696, in calitate de Organizator, denumită in continuare “Organizator”
si
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti- Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in continuare „Co-organizator
Ariadedesfasurareacampanieipublicitare:teritoriulRomaniei.
Campania  publicitara  se  va  desfasura  de  catre  Organizator  prin  intermediulCo-organizatorului. Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, careesteobligatoriupentrutotiparticipantii.Regulamentulesteintocmitsivafifacutpublic in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul www.radiozu.ro.
Proceduradederulareacampanieipublicitareconform regulilordinprezentulRegulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorulisirezervadreptuldeamodificasi/saudeaintrerupesauprelungiCampania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA2PERIOADADEDESFASURARECAMPANIEPUBLICITARA

Campaniapublicitara “CastigacuTraserGold si RadioZU”se vadesfasura inintervalul 12–
14 februarie 2024, in cadrul programului Popescu si Cuza de la RadioZU. ScopulcampanieipublicitareesteaceledeapromovabrandulTraserGold.

SECTIUNEA3

CONDITIIDEPARTICIPARELACAMPANIAPUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor prin transmiterea de mesaje SMS/WhatsapplanumaruldetelefonindicatdeCo-organizatoratragedupasineacceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-sedreptreale,corectesicompletetoatedatelefurnizatedecatreparticipanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnăcăpotparticipaatâtcetăţeniromâni,câtşistrăini),careaimplinitvarstade18ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti,Organizatoruluisi/sauCo-organizatoruluisidocumentelepuseladispozitiede catre acestia, respectivaparticipare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute in Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveșteprelucrareadatelorcucaracterpersonalșiprivindliberacirculațieaacestordateși deabrogareaDirectivei95/46/CE,denumiteinceleceurmeaza“GDPR”:dreptuldeaccesla datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizator/Co-organizator pentru activitatile care implica desfasurarea campaniei cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt prevazute in sectiunea 9 din prezentul Regulament care implica desfasurarea campaniei.
Castigatorilor desemnati li se vor preluca datele cu caracter personal in scopul desfasurarii campaniei,aatriburiipremiului,aindepliniriiobligatiilorlegaleaOrganizatoruluisi/sauale Co-organizatorului. In situatia in care castigatorul refuza sa-si dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, in scopurile sus-mentionate, premiul nu ii va putea fi oferit.
Conform cerinţelorGDPR, Organizatorulsi Co-organizatorul, in mod independent,unulfata de celalalt, in calitate de Operatori, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
Angajaţii Organizatorului si ai afiliatiloracestuia (inclusivtertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei) si ai Co-organizatorului, precum si şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului cartea de identitate.

PrininscrierealaCampaniapublicitarafiecareparticipantgaranteaza:
 • ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
  • caarepeste18anisiesteposesoralunuiactdeidentitatevalabil.
ParticiparealaCampaniapublicitara“CastigacuTraserGoldsiRadioZU”implicaacceptarea ca numele, imaginea, fotografiile si/sau materialele filmate cu castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.
 
 

SECTIUNEA4MECANISMULDECAMPANIEPUBLICITARA

Inperioada12–14februarie2024,realizatorii emisiuniiPopescusiCuzainvitaascultatorii sa participe la promotia Traser Gold.
AscultatoriisepotinscrieinconcurstrimitandlasemnalulrealizatorilorPopescusiCuza,un SMSla1815(numărcutarifnormal,disponibilînrețeleleOrange,Vodafone,TelekomșiDigi) sau mesaj pe WhatsApp la 0747 22 1815 raspunzand provocarii lansate de catre DJ.
In fiecare editiede concurs, realizatorii emisiunii Popescu si Cuza vor alege dintre mesajele primite, unul sau mai multe dintre acestea, pe care le considera suficient de interesante/creative pentru a fi citite in direct si vor alege ca si castigator mesajul care li se pare cel mai interesant/creativ. In cazul in care nu se pot hotari asupra unui singur mesaj vor decide mesajul castigator prin vot.
Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatoare va fi contactata de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat.
Mesajul transmis de către participant va fi taxat în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute de acesta.

SECTIUNEA5PREMIILECAMPANIEIPUBLICITARE.

Premiile acordate in cadrul concursului “Castiga cu Traser Gold si Radio ZUsunt in numar de 3(trei). Fiecare premiu consta intr-o pereche de cercei din aur , in valoare de 600 lei.
Valoareatotalaapremiiloracordateinaceastacampanieeste de1800lei.
 

SECTIUNEA6ACORDAREAPREMIULUI

Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail:[email protected],numele, prenumele si numarul de telefon la care poate fi contactat.
Datele transmise de catre castigatorul desemnat, Co-organizatorului respectiv, numele, prenumele si numarul de telefon, vor fi trimise de catre Co-organizator, Organizatorului, urmand ca acesta sa intre in legatura cu fiecare dintre castigatori pentru a stabili conditiile in care i se va inmana premiul.

Expedierea premiului catre castigator intra in atributiile Organizatorului, aceasta fiind posibila intr-un termen de 30 zile calendaristice de la data la care participantul a fost desemnat castigator.
Castigatorulnuvaputeatransferapremiulcatreoaltapersoanasinicinuvaputearevendica valoarea acestuia in bani.
 

SECTIUNEA7.TAXESIIMPOZITE

Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, motiv pentru care plata impozitului aferent premiului castigat cade in sarcina Castigatorului.
Organizatorul va calcula si va plati in numele si pe seama castigatorilor impozitul aferent venituluiobtinutdeacestia,prinraportarelavaloareabrutaapremiului.Oricealteobligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA8OBSERVATII

Participantii la Campania publicitara “Castiga cu Traser Gold si Radio ZU” se obliga sa respecteprezentulRegulament.Încazulnerespectariiprezentului regulamentdeCampanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul isi asuma responsabilitateain ceea ce priveste acordarea si transmiterea premiilor. Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-organizatorul dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant,dreptulderadiodifuzareanumelui,siprezentarepublica aimaginiisale,înorice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
Organizatorulsi/sauCo-organizatorulnusuntinniciunfelraspunzatoripentrufelulincare participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon, adresa de livrare a premiului si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
PrezentulregulamentdeparticiparelaCampaniapublicitara“CastigacuTraserGoldsiRadio ZU”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1,73-81,Cladirea2,Et.2,Sector1,codpostal013685,Bucuresti,sipewebsite- ul www.radiozu.ro .

SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Co- organizator, acestia avand calitatea de operator de date personale in intelesul GDPR, conform prezentului Regulament si in raport de datele cu caracter personal ale participantilor la campanie ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei.
Datelecucaracterpersonalcarevorfiprelucratevorconstain:nume,prenume,codnumeric personal, adresa de email, adresa de corespondenta pentru livrarea premiului.
Datele personale sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, a atribuirii premiilor, a indepliniriiobligatiilorlegale(deexemplu,prevederilelegaleinmateriefinanciar-contabila aplicabile Organizatorului) si a protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta).
Duratadestocareadatelorcucaracterpersonalestede5ani.
La expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi sterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile necesare pentru:
 1. Informareapersoaneivizateasupraurmatoarelor:
 2. identitateaoperatoruluisiareprezentantuluiacestuia,dacaestecazul;
 3. scopulîncaresefaceprelucrareadatelor;
 4. informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
 5. existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 6. orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
 1. Dreptuldeaccesladate
Oricepersoanavizataaredreptuldeaobtinedelaoperator,lacereresiînmodgratuitpentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
 1. informatiireferitoarelascopurileprelucrarii,categoriilededateavuteînvederesi destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 2. comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. informatiiasupraprincipiilordefunctionareamecanismuluiprincareseefectueazaorice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 4. informatiiprivindexistentadreptuluideinterventieasupradatelorsiadreptuluide opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

 1. informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
 
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile saîi fie comunicate la o anumita adresa, carepoate fisi de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primiriicererii,curespectareaeventualeioptiuniasolicitantuluiexprimatepotrivitcelorde mai sus.
 
 1. Dreptuldeinterventieasupradatelor
Oricepersoanavizataaredreptuldeaobtinedelaoperator,lacereresiînmodgratuit:
 1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
 3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiilesaîifiecomunicatelaoanumitaadresa,carepoatefisidepostaelectronica,sau printr-unserviciudecorespondentacaresaasigurecapredareaisevafacenumaipersonal. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 1. Dreptuldeopozitie
Persoanavizataaredreptuldeaseopuneînoricemoment,dinmotiveîntemeiatesilegitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
Încazdeopozitiejustificataprelucrareanumaipoatevizadateleîncauza.
 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
Învedereaexercitariidrepturilorprevazutemaisuspersoanavizatavaînaintaoperatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datatasi semnata. În cerere solicitantul poate aratadaca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sauprintr-unserviciudecorespondentacaresaasigurecapredareaisevaface numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoanavizata,întermende15ziledeladataprimiriicererii,curespectareaeventualei

optiuniasolicitantuluideaisecomunicainformatiileinscrislaoanumitaadresafizicasau virtuala (electronica).
 1. Dreptuldeanufisupusuneideciziiindividuale Orice persoanaare dreptulde a cere side a obtine:
 2. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 3. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care oafecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
 1. decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
 2. decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
 1. Dreptuldeaseadresajustitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instantacompetentaesteceaînacareirazateritorialadomiciliazareclamantul.Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
 
 1. DreptuldeaseadresaOrganizatoruluisi/sauCo-organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic, dupa caz, catre Organizator, sau catre Co-organizator.
CererileadresateOrganizatoruluivorfitransmiselaadresasediuluisocialalOrganizatorului sau in format electronic la adresa de email [email protected].
 
CererileadresateCo-organizatoruluivorfitransmiselaadresadinBucuresti,B-dulFicusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected]
Retragereaconsimțământuluideprelucrareadatelorcucaracterpersonalnuafecteazăcu
nimiccaracterullegalsitemeiniciaprocesăriidatelor,depânăînacelmoment.
 

SECTIUNEA10SOLUTIONAREALITIGIILOR

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolvapecaleamiabilasauincazulincareaceastanuvafiposibila,litigiilevorfisolutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.

SECTIUNEA11INTRERUPEREACAMPANIEIPUBLICITARE

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 
PrezentulRegulamentafostincheiatastazi,09.02.2024
 
 

Organizator,

LUNAMEDIAADVERTISING SRL

 
 


 
 

Co-Organizator

GRUPULMEDIACAMINA(GMC) S.R.L.

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate