Live

CONCURSURI

Câștigă cu Sigillum Moldaviae la Radio ZUAscultă Morning ZU în data de 24 Martie 2022, prinde semnalul de concurs și trimite SMS la 1815 (număr cu tarif normal, disponibil în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și Digi) sau mesaj pe WhatsApp la 0747 22 1815  cu răspunsul la provocarea lansată de matinalii de la ZU.
 
Cel mai interesant mesaj câștigă premiul de la Sigillum Moldaviae, adică 30 de sticle de vin, în valoare totală de 450 RON (TVA inclus)

Mai multe detalii în regulament!
Regulamentul concursului
REGULAMENTULCAMPANIEIPUBLICITARE
"Castiga cu Sigillum Moldaviae la RadioZU"
 
 
SECTIUNEA1ORGANIZATORI/CONDITIIGENERALE
Organizatoriicampanieipublicitare"CastigacuSigillum MoldaviaelaRadioZU"sunt:
 
Societatea Selective Pub-Advice SRL, societatelegalinfiintata sifunctionand potrivitlegilor din Romania, avand sediul in Bucuresti, Intrarea Erou Ion Calin, nr. 4, inregistrata la Registrul Comertului sub numar de ordine J40/2334/2009,cod fiscal RO2517O795, cont IBANRO73INGB0000999908942415,deschislaINGBANK,reprezentatadecatredna.
TeodoraSumlea-Administrator,denumitaincontinuare"Organizator
si
GRUPULMEDIACAMINA(GMC)S.R.L.,cusediulsocialinBucuresti,BdFicusului,nr.44A,etaj4, sector 1, adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park - Corp 8, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr.}40/13006/2002, CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator,denumita in continuare ,,Co-organizator"
 
Ariadedesfasurareacampanieipublicitare:teritoriulRomaniei.
 
Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul Co-organizatorului. Campania publicitara sevadesfasura conform prezentului regulament, careesteobligatoriu pentru totiparticipantii.Regulamentuloficialesteintocmitsivafifacutpublicinacordculegislatia
aplicabilainRomaniapewebsite-ulwww.radiozu.ro.
Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulamentapartine Organizatorului,este finala si obligatorie pentru toti participantii.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres,cunoasterea siacceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror_mijloace mass-media.
 
SECTIUNEA2PERIOADADEDESFASURARECAMPANIEPUBLICITARA
Campaniapublicitara "Castiga cu Sigillum Moldaviae la Radio ZU" se va desfasurain ziua de 24 Martie 2022, la Radio ZU, in cadrul programuluiMorning ZU.
 
 
 
SECTIUNEA3

CONDITIIDEPARTICIPARELACAMPANIAPUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea laCampania publicitara a participantilorseefectueaza printransmiterea demesajeSMS la numarul de telefon indicat de Co-organizator si atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
Laaceasta campanie poate participa oricepersoana fizica rezidenta In Romania (aceasta Inseamna ca potparticipa atatcetateni romani,cat§i straini),care aimplinit varsta de18aniladata1nceperii campaniei,posesoare a unei carti de identitate valide,cu care isi poate dovediulterior identitatea.
 
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare seinvalideaza fara indeplinirea vreunei alteformalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
 
Participantii laacesta campanie publicitara au drepturile prevazute in RegulamentulUE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia persoanelor fiziceIn ceea ce prive§te prelucrarea datelor cucaracter personal §i privind libera circulatie aacestor date§i deabrogarea Directivei 95/46/CE, denumiteinceleceurmeaza"GDPR": dreptul deaccesladatelepersonale prelucrate,demodificare siactualizare aacestor datesidestergere a datelor personale. Prin participarealaaceasta campanie publicitara,participantiisuntdeacordcadatelelorpersonalesafiefolositedecatre Organizator/Co-organizatorpentru activitatile care implica desfasurareacampaniei cu respectarea prevederilor GDPR,astfel cumsuntprevazuteinsectiunea9dinprezentul Regulament careimplica desfasurarea campaniei.
 
Castigatorilor desemnati li se var preluca datele cu caracter personal in scopul desfasurarii campaniei, a atriburii premiului, a indeplinirii obligatiilor legale a Organizatorului si/sau ale Co­ organizatorului.
 
In situatia in care castigatorul refuza sa-si dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, in scopurile sus-mentionate, premiul nu ii va putea fi oferit.
 
Conform cerintelor GDPR, Organizatorul si Co-organizatorul, in mod independent, unul fata de celalalt,incalitatedeOperatori,auobligatia de aadministra Inconditii desigurantai num i pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
 
Angajatii Organizatorului si ai afiliatilor acestuia (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei) si ai Co-organizatorului, precum si §i membrii familiilor, rudele si afinii acestora pana la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul sa se Inscrie sisa participe la campaniapublicitara.

Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatoruluicarteadeidentitate.
PrininscrierealaCampaniapublicitarafiecareparticipantgaranteaza:
 • caaredeplinasineafectatacapacitateadefolosintasiexercitiu(conformprevederilorlegale aplicabile);
  • caarepeste18anisiesteposesoralunuiactdeidentitatevalabil.
Participarea la Campania publicitara"Castiga cu Sigillum Moldaviae la Radio ZU"implica acceptareacanumele,imaginea,fotografiilesijsaumaterialelefilmatecucastigatoriisapoatafi facute publice si folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.
 
SECTIUNEA4MECANISMULDECAMPANIEPUBLICITARA
In data de 24 Martie 2022, realizatorii emisiunii Morning ZU invita ascultatorii sa participe la campania"Castigacu Sigillum MoldaviaelaRadioZU".
Ascultatoriise pot inscrieinconcurstrimitandlasemnalulrealizatorilorMorning ZU, urt SMSla 1815(numar cu tarifnormal,disponibilin reteleleOrange, Vodafone, Telekom siDigi) saumesajpe WhatsAppla0747221815,curaspunsullaprovocarealansataindirectderealizatoriiMorningZU
Mesajul transmis de catre participant va fi taxat in conformitate cu planul tarifar al abonamentului/carteleidetinutedeacesta.
RealizatoriiemisiuniiMorningZUvoralegedintremesajeleprimite,unulsaumaimultedintre acestea,pecare leconsiderasuficientde interesante/creativepentruafi citite indirectsivoralege casicastigatormesajulcareIisepareeelmaiinteresant/creativ. Incazulincarenusepothotari asupraunuisingur mesajvordecidemesajulcastigatorprinvot.
PersoanadesemnataindirectlaRadioZUcafiindcastigatoare vaficontactatadecatreOrganizator, pentrua stabilidetaliiledeintrareinposesiapremiuluicastigat.Unparticipantpoatecastigao singuradataunpremiuincadrulacesteiCampaniipublicitare.
SECTIUNEA5PREMIILE CAMPANIEIPUBLICITARE
Premiulacordat in cadrul concursului "Castigacu Sigillum Moldaviae laRadio ZU "sunt 30desticle de vin Sigillum Moldaviae. Valoarea Premiului este de 450 ran TVA inclus.
 
SECTIUNEA6ACORDAREAPREMIULUI
Pentruaintra inposesiapremiului, castigatorul trebuiesatrimitaCo-Organizatorului, inaceeasi zi in care a fast anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail:[email protected].numele, prenumelesinumaruldetelefonlacarepoateficontactat.
 
ExpediereapremiuluicatrecastigatorintrainatributiileOrganizatorului,aceastafiindposibilaintr­ untermende30 (treizeci)dezilecalendaristicedeladatalacareparticipantulafostdesemnat castigator.

Datele transmise de catre castigatorul desemnat, Co-organizatorului respectiv, numele, prenumele si numarul de telefon, var fi trimise decatre Co-organizator,Organizatorului, urmand ca acesta sa intreinlegaturacufiecaredintrecastigatori pentruastabiliconditiileincareise vainmanapremiul. Castigatorulnu va putea transfera premiul catre o alta persoana.
 
SECTIUNEA7.TAXESIIMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara inacord cu prevederile Coduluifiscal, iarinacestsens,daca va fi cazul, impozitul datorat de catre castigator aferent premiului castigat va fi retinut la sursa de Organizator din valoarea bruta a acestuia. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 
SECTIUNEA8OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara "Castiga cu Sigillum Moldaviae la Radio ZU" se obliga sa respecte prezentul regulament oficial.Incazul nerespectarii prezentului regulament de campanie publicitara premiul castigat nu se va acorda.
 
Organizatorulisiasumaresponsabilitateanuma1mceeaceprivesteacordareapremiilor. Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-organizatorul dobandesc toatedrepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul deradiodifuzare a numelui,siprezentare publica aimaginii sale,inoriceconditii,faraalteconsideratii sau plati.
 
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati tehnice ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi:distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobilaavand caefect neprimirea SMS-ului expediatetc.),proprietarisauadministratoriairetelelor de telecomunicatii,internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
 
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon, adresa de livrare a premiului si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualelereclamatii legate dedesfasurarea campaniei simodul in caresuntacordate premiile var fi facute la adresa Organizatorului, eel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiileulterioare termenului prevazut de regulament nu varfi luate in considerare.
 
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara "Castiga cu Sigillum Moldaviae la Radio ZU", estedisponibil gratuit oricarui solicitant lasediul postului,, Radio ZU"din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea2, Et. 2,Sector 1,cod postal 013685,Bucuresti,si pewebsite-ul www.radiozu.ro.

SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTERPERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Co­ organizator, acestia avand calitatea de operator de date personale in intelesul GDPR, conform prezentuluiRegulamentsiinraportdedatelecucaracterpersonalaleparticipantilorlacampanie ce urmeaza safie prelucratedefiecaredintre ei.
Datele cu caracter personal care var fi prelucrate var consta in: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de email, adresa de corespondentapentru livrareapremiului.
Datele personale sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, a atribuirii premiilor, a indeplinirii obligatiilor legale (de exemplu, prevederile legale in materie financiar-contabila aplicabile Organizatorului) si a protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta).
Duratade stocarea datelorcucaracterpersonalestede 5ani.
La expirareaperioadei destocare,datelecu caracter personal varfisterse/distrusede pe mijloacele deprelucrare si stocare.
In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) var lua masurile necesare pentru:
 1. Informareapersoaneivizateasupraurmatoarelor:
 2. identitateaoperatoruluisiareprezentantuluiacestuia,dacaestecazul;
 3. scopulincaresefaceprelucrareadatelor;
 4. informatiisuplimentare,precum:destinatariisaucategoriilededestinatariaidatelor,daca furnizareatuturordatelor cerute este obligatorie si consecintelerefuzului de a le furniza;
 5. existenta dreptului deacces, de interventie asupra datelor side opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 6. orice alte informatii a caror furnizare este impusaprin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
 
 1. Dreptuldeaccesladate
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pean,confirmarea faptului ca datele careo privescsuntsau nu sunt prelucrate deacesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, eel putin urmatoarele:
 1. informatiireferitoarela scopurileprelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 2. comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. informatiiasupraprincipiilordefunctionareamecanismuluiprincareseefectueazaorice prelucrare automata a datelor care vizeazapersoana respectiva;
 4. informatiiprivindexistentadreptuluideinterventieasupradatelor si adreptuluideopozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

 1. informatiiasupraposibilitatiidea consultaregistrulde evidentaaprelucrarilordedate cu caracter personal, de ainainta plangere catre autoritatea desupraveghere, precum si dease adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
 
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. incerere solicitantulpoate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicatela o anumitaadresa,carepoate fi sidepastaelectronica,sauprintr-unserviciude
corespondentacaresaasigurecapredareaisevafacenumaipersonal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de15 zile de la data primirii cererii, cu respectareaeventualei optiuni a solicitantului exprimatepotrivit celor de mai sus.
 
 1. Dreptuldeinterventieasupradatelor
Oricepersoanavizataaredreptuldeaobtinedelaoperator,lacereresiinmodgratuit:
 1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi,in special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. dupa caz,transformarea in dateanonime adatelor acaror prelucrare nu esteconformaprezentei legi;
 3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionatfata deinteresul legitim carear puteafilezat.
 
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata vainainta operatorului ocerereintocmita informa scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicatelaoanumitaadresa,carepoatefisidepastaelectronica,sauprintr-unserviciude
corespondentacaresaasigurecapredareaisevaface numaipersonal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum si, daca estecazul, numele tertului caruia i-au fostdezvaluite datelecucaracter personal referitoare la persoana vizata,in termen de15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i secomunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau.virtuala (electronica).
 
 1. Dreptuldeopozitie
Persoana vizata aredreptuldease opuneinoricemoment,din motive intemeiate silegitime legate desituatiasaparticulara,cadatecareovizeazasafacaobiectul uneiprelucrari,cuexceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
incazdeopozitiejustificataprelucrareanumaipoatevizadateleincauza.
 
Persoana vizata are dreptul dease opunein orice moment,in mod gratuit sifara nici o ju_stificare, ca datele care ovizeaza sa fie prelucrate inscop de marketing direct,in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.                                                                                      .
invedereaexercitariidrepturilorprevazutemaisuspersoanavizatavainaintaoperatoruluio
cerereintocmitainformascrisa,datatasisemnata.incereresolicitantulpoatearatadacadoreste

ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fl si de pasta e_lectronica,sau printr-un serviciu de corespondentacaresa asigure ca predarea i seva face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numeletertului caruia i-au fastdezvaluite datelecucaracter personal referitoare lapersoana vizata, in termende15zile deladataprimiriicererii, curespectareaeventualeioptiuniasolicitatuluide a isecomunica informatiile inscris la oanumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
 1. Dreptuldeanufisupusuneideciziiindividuale Oricepersoanaaredreptuldeaceresideaobtine:
 2. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 3. reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semniflcativ, daca decizia afast adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de datecareintruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectandu-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, in urmatoarele situatii:
 1. decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare acontractului, introdusa de persoana vizata,sa fl fastsatisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precumposibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garantezeapararea propriului interes legitim;
 2. decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
 1. Dreptuldeaseadresajustitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. lnstantacompetenta  este  cea  in  a  carei  raza  teritoriala  domiciliaza  reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plangere la Autoritatea competenta, in ipoteza in care consideracacererilesalenuaufastsolutionateinconformitate cu prevederile Regulamentului(UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
 1. DreptuldeaseadresaOrganizatoruluisi/sauCo-organizatorului
Drepturiledescrisemaisussepotexercitaprinadresareauneicereriscrise,sauinformat electronic, dupa caz, catre Organizator, sau catre Co-organizator.
CererileadresateOrganizatoruluivarfltransmiselaadresaOrganizatorului sauinformat electronicla adresade email:[email protected]
Cererile adresate Co-organizatorului var fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4,sau in format electronic, la adresa de e-mail [email protected]

Retragerea consimtamantului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afecteaza cu nimic caracterul legal si temeiniciaprocesarii datelor, de pana in ace!moment.
SECTIUNEA10SOLUTIONAREALITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pecaleamiabilasauincazulincareaceastanuvafiposibila,litigiilevorfisolutionatede catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
 
 
SECTIUNEA11INTRERUPEREACAMPANIEIPUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor,darnu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 
PrezentulRegulamentafastincheiatin 2exemplareastazi,23.03.2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co-Organizator
GRUPULMEDIACAMINA(GMC)S.R.L.

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate