Live

CONCURSURI

Câștigă cu NEUMARKT la Radio ZU!

Popescu și Flick au o provocari pentru cei care vor să intre în „Clubul bărbaților cum trebuie”. Ascultă matinalul și câștigă premiile de la Berea Neumarkt!

Află mai multe pe www.barbaticumtrebuie.ro! Regulamentul concursului
 
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE Castiga cu NEUMARKT la Radio ZU“

Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 12-16.08.2019

ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE

Organizatorii campaniei publicitare “Castiga cu NEUMARKT la Radio ZU” sunt:
 
HEINEKEN ROMANIA S.A.,cu sediul in Bucuresti, Str. Tipografilor nr. 11-15, aripa A2-L, etaj 4, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/12235/2002, C.U.I. 13240781, denumita in continuare„Organizator”
 
Campania se va desfasura prin intermediul:
 
MOMENTUM.EMC S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Jules Michelet 18, etaj 3, sector 1, Bucuresti, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/5524/2000, CUI 13104020, denumita in continuare „Imputernicit”, care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei.
 
Si
 
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, CUI 15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in continuare „Co-organizator

Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul www.radiozu.ro

Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania publicitara in orice moment, prin incheierea unui Act aditional la Regulament care va fi publicat pe site-ul Campaniei si anuntand publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara “Castiga cu NEUMARKT la Radio ZU” se va desfasura in perioada 12-16 August 2019, la Radio ZU, in cadrul programului “Morning ZU”.
Scopul campaniei publicitare este acela de a promova marca de bere Neumarkt® apartinand HEINEKEN ROMANIA S.A.

 CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA

Inscrierea la Campania publicitara a participantilor se face prin transmiterea de mesaje SMS la numarul de telefon indicat de Co-organizator si atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.

La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea si varsta.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
Angajaţii Organizatorului, ai Imputernicitului si ai Co-organizatorului si ai afiliatilor acestora (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei) , precum si membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in derularea acestei Campanii, nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.

Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);

 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA

In perioada 12-16 August, realizatorii emisiunii Morning ZU invita ascultatorii sa participe la promotia NEUMARKT.
Ascultatorii se pot inscrie in concurs trimitand un SMS la numarul 1815 (tarif normal in retelele: Orange, Vodafone si Telekom) cu raspunsul la provocarea realizatorilor emisiunii Morning ZU.
Juriul Morning ZU alege cel mai inspirat si/sau creativ mesaj primit. Realizatorii Morning ZU vor contacta pe cel care l-a trimis in direct la radio pentru a-l anunta ca a castigat premiul zilei.
Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatoare va fi contactata de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat.
Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare.
SMS-ul transmis de către participant va fi taxat în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute.

PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
In fiecare zi de concurs se acorda un singur premiu.
Premiul zilnic este alcatuit din:
1 x Rucsac Solomon + 2 x 6 packs Neumarkt in valoarea totala de 549,28 lei TVA Inclus
Valoarea toatala a premiilor acordate in cele 5 zile de concurs este de 2746,4 lei TVA inclus.
 
ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail: [email protected], numele, prenumele si numarul de telefon la care poate fi contactat.

Datele transmise de catre castigatorul desemnat, Co-organizatorului respectiv: numele, prenumele si numarul de telefon, vor fi trimise de catre Co-organizator Agentiei Momentum EMC, urmand ca aceasta sa intre in legatura cu fiecare dintre castigatori pentru a stabili conditiile in care i se va inmana premiul, acesta urmand a se trimite prin posta sau prin serviciul de curierat, in termen de 30 de zile lucratoare de la data desemnarii/validarii sale drept castigator.

Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana. Castigatorul nu poate pretinde inlocuirea premiului cu alte bunuri sau servicii sau cu o valoare baneasca.

TAXE SI IMPOZITE

Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar in acest sens, prin raportare la valoarea bruta a premiului, Organizatorul nu va calcula si nu va retine la sursa nicio suma cu titlu de impozit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva Castigatorilor.

OBSERVATII

Participantii la Campania publicitara “Castiga cu NEUMARKT la Radio ZU” se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor, iar Co-organizatorul isi asuma raspunderea pentru derularea concursului si modul in care sunt desemnati castigatorii.
Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-Organizatorul  dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, telefon, adresa de livrare a premiului) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Castiga cu NEUMARKT la Radio ZU”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.

INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro


Incheiat astazi, 06.08.2019, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
Organizator,                                                                Co-Organizator,
HEINEKEN ROMANIA SA                                            GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.
Andrei Rotaru                                                             Rodica Minculescu
Group Brand Manager Neumarkt                              Director General
 
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Castiga cu NEUMARKT la Radio ZU“
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –
 
1.         Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participanti si castigatori) vor fi prelucrate de catre:
HEINEKEN ROMANIA S.A.,societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Tipografilor, nr. 11-15, sector 1, Cod Unic de Inregistrare 13240781, atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/12235/2002 (denumita in continuare "Operatorul"),
MOMENTUM.EMC S.R.L.,cu sediul social în Bucureşti, str. Jules Michelet 18, etaj 3, sector 1, Bucuresti, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/5524/2000, CUI 13104020, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, CUI 15081313, in calitate deimputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza „Imputerncit”)
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:  HEINEKEN ROMANIA S.A., adresa: București, 013714, str. Tipografilor nr. 11-15, clădirea S-Park, corp A2-L, etaj 4, sector 1, telefon: 021.203.11.11, email: [email protected];
Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor HEINEKEN sunt urmatoarele: str. Tipografilor nr. 11-15, clădirea S-Park, corp A2-L, etaj 4, sector 1 Sector 1, 013714, București, email: [email protected]
2.         Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
De la participanti:
  • Numar de telefon
De la castigatori:
  • Nume
  • Prenume
  • Numar de telefon
  • Varsta
  • Adresa de livrare
Varsta va fi colectata si prelucrata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.
Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.
3.         Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului dupa cum urmeaza:
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.,va desfasura urmatoarele activitati:
(i)         colecteaza si trimite datele personale ale castigatorilor (nume, prenume si nr. de telefon) catre MOMENTUM.EMC S.R.L. pentru livrarea produselor
 MOMENTUM.EMC S.R.L., , va desfasura urmatoarele activitati:
(i)         contacteaza si valideaza castigatorii, colectand datele personale necesare livrarii premiilor
(iv)       livreaza catre castigatori premiile acordate in cadrul Campaniei
Operatorul poate publica numele si prenumele participantilor castigatori ai Campaniei pe  (www.barbaticumtrebuie.ro).
4.         Temeiul juridic al prelucrarii
Datele cu caracter personal ale Participantilor si ale Castigatorilor Campaniei vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei.
5.         Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor cunoscute doar de Momentum EMC SRL si Grupul Media Camina (GMC) SRL. In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
6.         Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputerniciti timp de 3 luni de de la incheierea Promotiei.
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 6 luni de la incheierea Promotiei.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.
 
7.         Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorii asigura persoanelor vizate urmatoarele drepturi:
(i)         dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(ii)        dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iii)       dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(iv)       dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(v)        dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vi)       dreptul la portabilitate a datelor;
(vii)      dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionatle anterior fie apeland numarul de telefon  021.203.11.11, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: str. Tipografilor nr. 11-15, clădirea S-Park, corp A2-L, etaj 4, sector 1, 013714, București, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected].
Cererile adresate GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. se pot transmite la adresa: B-dul Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, Bucuresti, sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected].  
8.         Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
9.         Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 
10.       Alte prevederi
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizatevor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate